دپارتمان اداری – مالی

1واحد اداری مالی واحدی است که کارهای ستادی و اداری مجموعه را انجام می دهد. واحد اداری و مالی جهت انجام بهتر امور به بخش های زیر تقسیم شده است:
1- امور اداری: کارگزینی – امور حقوقی – خدمات
2- امور مالی: حسابداری مالی – حسابداری صنعتی
3- حسابداری مدیریت

فارسی