1دپارتمان تولید
واحد تولید یکی از اساسی ترین واحدهای شرکت نوبن می باشد که کلیه امور تولید، کنترل و تضمین کیفیت، آزمایشگاه و ...... محصول را به عهده دارد.

English