مرحله اول: بستن قالب تخت زیرین دال


- در این مرحله با توجه به تغییرات موجود قالب بندی زیرین دال انجام می گیرد. این قالب ها می توانند از جنس چوب، پلی وود، فلز و یا کارتن پلاست باشد.

۱
۲

مرحله دوم: بستن شبکه آرماتور تحتانی


شبکه آرماتور پایین طبق نقشه های اجرایی باید به گونه ای بسته شود که حداقل یک میلگرد بین قالب های U-Boot قرارگیرد.

مرحله سوم: چیدن قالب ها با توجه به نقشه های اجرایی


در این مرحله قالب های U-Boot طبق نقشه های اجرایی چیده و فاصله آنها به وسیله بندهای تعبیه شده بر روی آنها تنظیم می گردد.

۳
۴

مرحله چهارم: بستن آرماتور فوقانی


در این مرحله شبکه آرماتور بالای دال بسته شده و همچنین در صورت نیاز به آرماتورهای برشی این آرماتورها در بین قالب ها قرار می گیرند.

مرحله پنجم: بتن ریزی لایه ی اول


در اجرای این نوع دال ها بتن ریزی در دو لایه انجام می شود. لایه اول با افزودن روان کننده به بتن، ریخته می شود که باعث می گردد با انجام عمل ویبره، بتن تمام سطح زیر قالبهای ماندگار U-Boot را پر نماید.

۵
۶

مرحله ششم: تکمیل بتن ریزی


پس از تکمیل بتن ریزی لایه اول، لایه دوم بر روی لایه اول ریخته می شود تا به ضخامت مورد نظر برسد. باید توجه داشت فاصله ی زمانی بین بتن ریزی اول و دوم نباید به قدری باشد که باعث گیرایی لایه ی اول شود.

مرحله هفتم: باز کردن قالب ها


پس از گیرش بتن در زمان تعیین شده در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان قالب های زیر دال جمع شده و به طبقه دیگر منتقل می شود.

۷

فارسی