مشخصات فنی:

الزامات فنی سیستم سقف بتن مسلح مجوف با قالب ماندگار در نشریات و تاییدیه های مرکز تحقیقات مسکن و شهر سازی، مشخصات دقیق مصالح بتن و آرماتور در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان و مشخصات فنی بلوک های یوبوت براساس دستور العمل های شرکت Daliform ایتالیا قابل ملاحظه است. در ساخت دال های بتن آرمه ی مجوف U-Boot توصیه می شود که از مصالح با مشخصات زير استفاده گردد.

آرماتور:

مشخصات آرماتور مورد استفاده در اين دال ها مانند قسمت های ديگر سازه می باشد و سايز آنها از طراحی سازه بدست می آيد. براساس بند پ1-4-3 مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان در اين دال ها از ميلگرد آجدار AIII برای میلگردهای فولادی طولی و میلگردهای AII برای میلگردهای عرضی استفاده می شود که مشخصات دقیق آنها در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان موجود است.

بتن:

با توجه به مشخصات اين دال ها، بتن مورد استفاده بايد دارای روانی بيشتری نسبت به اعضای ديگر سازه باشد تا به راحتی زير قالب های U-Boot حركت كرده و سطحی صاف ايجاد نمايند. اين روانی بتن معمولا توسط افزودنی های فوق روان كننده كه باعث ايجاد كاهش مقاومت نمی شوند ايجاد می گردد. مقاومت فشاری بتن در اين دال ها مانند دال های بتن آرمه معمولی از طراحی سازه بدست می آيد.

قالب هاي ماندگار یوبوت:

قالب های مربع شکل یوبوت از پلی پرولين بازيافتی ساخته می شوند. اين قالب ها ایده ای نو برای ايجاد فضای خالی داخل بتن و كاهش وزن و ميزان بتن مصرفی دال می باشند. از اين قالب ها در ابعاد مختلف برای پوشش دهانه های گوناگون استفاده می گردد.

فارسی