coming soon
نمایشگاه ساختمان تهران - اردیبهشت 95
coming soon
نمایشگاه ساختمان رشت - 94
نمایشگاه و همایش بلند مرتبه سازی - برج میلاد 93
نمایشگاه و همایش بلند مرتبه سازی - برج میلاد 93
نمایشگاه و همایش انبوه سازان - هتل المپیک
نمایشگاه و همایش انبوه سازان - هتل المپیک 93
coming soon
نمایشگاه صنعت ساختمان - مرداد 95
1نمایشگاه ساختمان گلستان
نمایشگاه ساختمان گلستان - 94
نمایشگاه ساختمان اراک -
نمایشگاه ساختمان اراک - 93
نمایشگاه صنعت ساختمان - 92
نمایشگاه صنعت ساختمان - 92
coming soon
نمایشگاه ساختمان گرگان - 95
نمایشگاه و همایش انبوه سازان
نمایشگاه و همایش انبوه سازان - 94
نمایشگاه صنعت ساختمان تهران -
نمایشگاه صنعت ساختمان تهران - 93
نمایشگاه هفته تعاون - 91
نمایشگاه هفته تعاون - 91
نمایشگاه صنعت ساختمان 94 tumb
نمایشگاه صنعت ساختمان 94
نمایشگاه برترین برج سازان ایران
نمایشگاه برترین برج سازان ایران 94
نمایشگاه ساختمان - اردیبهشت
نمایشگاه ساختمان - اردیبهشت 93
مایشگاه کانون سراسری انبوه سازان - 9
نمایشگاه کانون سراسری انبوه سازان - 93

سایر نمایشگاه ها و سمینار ها

اسپانسر چشن روز مهندس
اسپانسر جشن روز مهندس
بازدید مهندس سرافین ( از دالی فرم ایتالیا)
بازدید مهندس سرافین ( از دالی فرم ایتالیا)
معرفی یوبوت در دانشگاه قاضی ترکیه
معرفی یوبوت در دانشگاه قاضی ترکیه
نشست تخصصی در دفتر نمایندگی نظام مهندسی
نشست تخصصی در نظام مهندسی
اهدا تندیس و لوح کارافرین نمونه
اهدا تندیس و لوح کارافرین نمونه
جشن روز مهندس
جشن روز مهندس
نمایشگاه ساختمان دبی
نمایشگاه ساختمان دبی
همایش فناوری های نوین
همایش فناوری های نوین
بازدید پروفسور خالو از پروژه مجلس
بازدید پروفسور خالو از پروژه مجلس
کمیسون تخصصی عمران
کمیسون تخصصی عمران
معرفی یوبوت دراستانداری
معرفی یوبوت دراستانداری
بازدید دکتر آلبرتینی( مدیر عامل دالی فرم)
بازدید دکتر آلبرتینی( مدیر عامل دالی فرم)
سفر مدیرعامل گروه نوبن به ایتالیا
سفر مدیرعامل گروه نوبن به ایتالیا
نشست تخصصی با مسئولین
نشست تخصصی با مسئولین

English