گواهینامه ها

BS OHSAS 18001:2007

ثبت طرح صنعتی بلوک یوبوت جدید در سازمان طرح های صنعتی کشور

اخذ گواهینامه ISO 9001:2008

SA 8000:2014

 

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

 

تقدیرنامه ها

تقدیرنامه خانه مدیران ایران

تقدیرنامه وزارت کار و رفاه اجتماعی

گواهینامه اولین کنفرانس بلندمرتبه سازی تهران

تقدیرنامه همایش انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران

لوح سپاس دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و تاسیسات استان گلستان

لوح سپاس یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ( خرداد ماه 1392 )


استانداردها

English